O projekte

Súčasná Európa stojí pred demografickou výzvou s obyvateľstvom, ktorého priemerný vek neustále narastá. Seniori, ktorí tvoria takmer štvrtinu z populácie cezhraničného regiónu Rakúsko (AT) – Slovensko (SK), predstavujú najpasívnejšiu skupinu obyvateľstva. Sú preto najviac ohrození ochoreniami z nedostatku pohybu a sociálnou exklúziou, s čím priamo súvisia aj faktory ovplyvňujúce kvalitu života a zdravia seniorov.

Na základe nášho predchádzajúceho vedeckého výskumu je preukázané, že pohybová aktivita a jej integrácia do života seniorov má kľúčový vplyv na zdravie, kvalitu života a mieru sociálnej inklúzie a sebaúcty seniorov slovensko-rakúskeho cezhraničného regiónu. Pravidelné cvičenie má priamy vplyv na roky prežité v zdraví a na priame ako aj nepriame výdavky v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Aktuálne prebiehajúci projekt s názvom Centrum aktívneho starnutia (CAA) – kompetenčné centrum pre pohybovú aktivitu, prevenciu a podporu zdravia seniorov, financovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko rozširuje doterajšiu formu vzájomnej spolupráce projektových partnerov. Tak v Rakúsku, v meste St. Pölten, ako aj na Slovensku v Bratislave vzniknú nové postupy pre prácu so seniorskou populáciou. Využívať budú najnovšie vedecky overené terapeutické a tréningové metódy, nielen zo zahraničných, ale aj vlastných predchádzajúcich výskumov. Okrem toho bude v Bratislave v rámci projektu financovaná aj infraštruktúra (novostavba) potrebná pre realizáciu projektových aktivít CAA.

O projekte

V spolupráci so strategickými partnermi, ktorými sú mestá a obce cezhraničného regiónu, zdravotné poisťovne a ďalší, budeme implementovať informačnú kampaň zameranú na zvýšenie povedomia verejnosti o možnostiach pohybovej aktivity na podporu zdravia seniorov. Výhodou cezhraničného prístupu je skutočnosť, že ponuka CAA v Bratislave bude môcť byť využívaná takmer 10.000 seniormi z rakúskych prihraničných obcí.

Ciele projektu

Cieľom projektu je zlepšenie podmienok na efektívne poskytovanie preventívnej starostlivosti, podpory zdravia a sociálnej inklúzie seniorov v cezhraničnom regióne prostredníctvom viacerých aktivít:

Informačná kampaň

Zvýšenie úrovne informovanosti širokej laickej aj odbornej verejnosti o vplyve pohybovej aktivity a podpory zdravia na kvalitu života seniorov prostredníctvom vzdelávacích a popularizačných aktivít.

Pohybové a vzdelávacie aktivity

Vytvorenie inovatívneho preventívneho pohybového programu (SENIOR aktiv – AT, SeniorFitnes – SK).

Sprievodný výskum

Aplikovanie výsledkov sprievodného výskumu do aktivít a služieb slovenského aj rakúskeho partnera.

Novostavba

Vvybudovanie Centra aktívneho starnutia na pôde Univerzity Komenského v Bratislave.

Partneri projektu

Členovia projektového tímu:

prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD.

odborný garant projektu

Mgr. Ján Cvečka, PhD.

hlavný riešiteľ projektu, projektový manažér

doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD.

vedecko-výskumný pracovník

PaedDr. Mgr. Veronika Tirpáková, PhD.

vedecko-výskumný pracovník

Mgr. Matej Vajda, PhD.

vedecko-výskumný pracovník

Ing. Dagmar Mizeráková

technik

Zuzana Ružičková

asistent projektového manažéra

Členovia projektového tímu:

Prim. Univ.-Prof. DDr. Helmut Kern, PhD.

vedúci cezhraničného partnera projektu

Ing. Stefan Löfler

projektový manažér

Katharina Kucher, MSc

vedecko-výskumný pracovník

Špela Matko, BSc

Mag. Kerstin Wohlmuth

vedecko-výskumný pracovník

Therese Hartl, BSc

Výskumné aktivity

CAA je súčasťou Univerzity Komenského v Bratislave, lídra vedy a výskumu na Slovensku. Priestory CAA umožnia infraštruktúrne, ale aj personálne rozšírenie doterajších výskumných aktivít zameraných predovšetkým na sledovanie vplyvu riadenej pohybovej aktivity na zdravých seniorov alebo seniorov s rôznymi ochoreniami (neurodegeneratívne, metabolické). Cieľom je pokračovať v medzinárodnej a domácej medziinštitucionálnej výskumnej spolupráci.

Scroll to Top
Skip to content